Privacy verklaring

Welkom bij Winst uit je woning! Op deze pagina staat samengevat wat voor informatie wij verzamelen, waarom we dit doen, en met welk doel. Deze informatie geldt alleen voor de verwerkingen waarvoor Winst uit je woning: Samen inkopen BV (hierna: Winst uit je woning) verwerkingsverantwoordelijke is.

Als wij verwerker zijn, bijvoorbeeld omdat wij in opdracht van een gemeente bepaalde gegevens verwerken, geldt deze privacyverklaring niet. Indien u vragen heeft, stuur dan een bericht naar info@winstuitjewoning.nl of gebruik het contactformulier op de website.

Doeleinden en grondslagen verwerking

De persoonsgegevens die door jou aan ons worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om met je in contact te kunnen treden en je op de hoogte te houden van de voortgang van onze dienstverlening.
 • Om je voor te stellen aan een deskundige die je specifieke energiebespaarvragen kan beantwoorden, en je woning indien nodig en gewenst fysiek kan inventariseren.
 • Het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit een aanvraag, aanmelding of gesloten overeenkomst die je met ons sluit of met één van de uitvoerende partijen waarmee wij samenwerken.
 • Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn; het gaat dan om service, herroeping en de afwikkeling van klachten.
 • Het opstellen van geaggregeerde statistieken.
 • Het versturen van een nieuwsbrief en daarbij te informeren over (nieuwe) dienstverlening van Winst uit je woning of haar partners.
 • Het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Winst uit je woning.
 • Tevens zal Winst uit je woning persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid een verzoek doet voor fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal Winst uit je woning hieraan meewerken.

Het op een andere manier verwerken van je persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je aan Winst uit je woning daarvoor expliciet toestemming hebt verleend nadat wij dat hebben gevraagd.

Je dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail wij niet met je in contact kunnen treden. Tevens kunnen wij zonder bovenstaande persoonsgegevens geen uitvoering geven aan de overeenkomst.

Al onze verwerkingen zijn gebaseerd op één van de volgende wettelijke grondslagen.

 1. de verwerking vindt plaats met jouw toestemming;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of in de fase voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomt;
 3. de verwerking is noodzakelijk met het oog op een wettelijke verplichting van ons; 
 4. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, terwijl jouw belangen niet zwaarder wegen.

Welke gegevens houden we van je bij?

Er zijn twee soorten gegevens die we bijhouden. Datgene wat je ons zelf stuurt of invult, en datgene wat wij uit andere bronnen vergaren.

Welke gegevens vul ik zelf in?

Wij vragen contactgegevens (naam, postcode en huisnummer, telefoonnummer en e-mailadres).

Welke gegevens vul ik niet zelf in maar gebruiken jullie?

Om je te helpen en ons werk te kunnen doen, gebruiken we open bronnen. Denk hierbij aan het Kadaster (bouwjaar van de woning), beelden van Google Maps, en een postcodedatabase om de bijbehorende woonplaats en gemeente op te halen. Deze gegevens zijn toegankelijk voor eenieder.

Daarnaast gebruiken we software om het websurfgedrag van bezoekers te kunnen analyseren, Google Analytics. Hiervoor worden bijvoorbeeld uw IP adres, type webbrowser en operating system verzameld. Hiertoe worden cookies gebruikt.

Winst uit je woning heeft het Google Analytics-account zo ingesteld dat:

 • Er een verwerkersovereenkomst tussen Winst uit je woning en Google is over de Analytics-gegevens;
 • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit tot jou of jouw IP-adres zijn te herleiden;
 • De informatie niet met anderen wordt gedeeld;
 • Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Winst uit je woning geeft je de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt je bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Winst uit je woning gebruikt geen cookies waarbij je over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

Je kunt jezelf afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen je persoonsgegevens zo min mogelijk aan derden verstrekken. In sommige gevallen zijn wij echter genoodzaakt dat wel te doen om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst met jou, bijvoorbeeld omdat je aangeeft interesse te hebben in een offerte, of gebruik wilt maken van een gemeentelijke subsidie. In dat geval sturen wij uitsluitend de relevante gegevens door naar de uitvoerder of gemeente in kwestie. Deze gegevens worden verder niet gedeeld én zijn niet toegankelijk voor andere uitvoerders, partners of organisaties. In alle overige gevallen zullen wij je persoonsgegevens slechts aan derden verstrekken indien je daarvoor toestemming heeft gegeven of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Ten behoeve van onze bedrijfsvoering maken wij gebruik van de diensten van enkele verwerkers. Daarbij kun je denken aan ICT-dienstverleners, zoals de partij die de hosting van onze website verzorgt. Je gegevens worden daarbij verwerkt op servers binnen de Europese Unie conform de AVG/GDPR.

Back-up van gegevens en beveiliging

Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Er worden bijvoorbeeld verschillende backups gemaakt. Dit gebeurt separaat voor de website, ons CRM-systeem, en de webserver. Deze gegevens worden respectievelijk in Nederland, Ierland en Nederland bewaard.

Winst uit je woning draagt er uiteraard zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@winstuitjewoning.nl.

Het opstellen van statistieken

Wij werken samen met gemeenten die rapportages willen ontvangen over de resultaten van de campagnes. Daarin staan geen persoonsgegevens, maar uitsluitend de cumulatieve gegevens voor de actie als geheel, met hierin benoemd:

 • Het aantal deelnemers.
 • Het aantal aangevraagde offertes.
 • Het aantal huisbezoeken.
 • Het aantal deelnemers die in één of meerdere maatregelen investeert.
 • De gerealiseerde besparing in euro per jaar.
 • De gerealiseerde CO2 besparing.

Wat zijn mijn rechten?

Gedurende de periode dat wij persoonsgegevens over je verwerken, heb je het recht om bij ons een overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over je verwerken. Indien je constateert dat persoonsgegevens die wij over jou verwerken onjuist, incompleet of niet langer relevant zijn, kun je ons verzoeken die persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens en het recht om ons te verzoeken de verwerking daarvan te beperken. Voor zover onze verwerking is gebaseerd op je toestemming, heb je altijd het recht die toestemming voor toekomstige verwerkingen in te trekken. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring. Met klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens kun je jezelf overigens ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Winst uit je woning: Samen inkopen BV
Adres: Prinsen Bolwerk 1, 2011MA Haarlem
E-mail: info@winstuitjewoning.nl
Telefoon: 023 583 6936 (maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18.00 uur)

To top